Feladó: Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület
          8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 98.
Letöltés:  ==>perirat.pdf        
Veszprémi Törvényszék
8200 Veszprém, Vár u. 19
Tisztelt Törvényszék!
A Mosolygó Balatonföldvár Egyesület pert kíván indítani, melyben a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-09/KFT/00070-8/2021 számú határozatának (a továbbiakban határozat) hatályon kívül helyezését indítványozza. A határozathozatali eljárásba ügyfélként léptünk, azonban a meglepő gyorsasággal lefolytatott eljárás folyamatába - az ünnepnapokat leszámítva egy hónap - nem kaptunk betekintést, csak a határozatot kaptuk meg. Tehát az eljárás során sem betekintési, sem észrevételezési joggal nem élhettünk. Álláspontunk szerint a határozatnak nem kizárólag környezetvédelmi kérdésekre, hanem a Balabo kft. Előzetes vizsgálatának más jellegű megállapításaira is kellett volna terjednie.
A széleskörű tájékoztatás és azt ezt követő társadalmi vita elmaradt a kikötőépítés ügyében. Ezzel a mulasztással a Balatonföldvári Önkormányzat alapvető emberi jogokat, a közösséget érintő információkhoz jutás jogát, valamint a tájékozódáshoz való jogot sértette meg. Továbbá megsértette azt az állampolgári jogot, ami lehetővé teszi az interaktív polgári részvételt a város jövőjének alakításában. Az előzményekhez tartozik, hogy 2003-ban indult hasonló kikötőépítési projekt, ami 2012-ben, több mint 10 millió Ft önkormányzati veszteséggel (kártérítés) kudarcba fulladt. A kudarc oka a jelentős lakossági ellenállás, valamint hatósági engedélyek hiánya volt. Ennek fényében érthető, hogy a mostani engedélyezési folyamatban miért mellőzi a város vezetősége a helyiek véleményét. A Veszprém Megyei Kormányhivatal határozatában a nyilvánosság bevonásának elmaradására nem tért ki.
A Nyugati strand elvesztené mostani jellegét, kárba vesznének a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) támogatásával az utóbbi két évben megvalósult fejlesztések. Balatonföldvár a többi parti településhez képest amúgy is igen szűkös fürdőzési lehetőségekkel rendelkezik, összesen csak két (fizetős) strandja van. A kikötő tervezéséhez 2019-ben annak ellenére kezdtek hozzá, hogy a Helyi Építési Szabályzat taxatíve rögzíti, hogy a strandok területe nem csökkenthető, funkciójuk nem változtatható. A tervezett funkcióváltás miatt évi több tízezer fürdővendég érdeke áll szemben a beruházó tulajdonos és a 175 kikötőbérlő érdekeivel.
Tudomásunk szerint az MTÜ 4 milliárd forint összértékben kiírt pályázata kikötőfejlesztésre, és nem új kikötő építésére vonatkozik. Az is figyelemre méltó, hogy következetesen e-kikötő építés szerepel a benyújtott pályázatban, holott a 175 nagyméretű kikötőhelyből csak 15 lesz nagyobb kapacitású gyorstöltővel felszerelve, ami az összes férőhely 8,5 %-a.
Összegzésül megállapítható, hogy földvári kikötőépítés része annak a folyamatnak, ami a Balaton környékének társadalmi és tulajdoni viszonyait - akár a környezet tartós károsítása árán -, úgy akarja átszabni, hogy semminemű társadalmi támogatottságot nem élvez.
A perindítást alátámasztó tények részletezése
1. pont
Az Áramlástani viszonyok vizsgálata című dolgozat (az Előzetes vizsgálat 10. számú melléklete) modellje bemenő paramétereinek bizonytalansága miatt nem állítható, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.
Indokolás
A kikötö számbavett kedvezőtlen környezeti hatásai között vannak, amelyek csekély mértékük miatt vagy jelentéktelennek minősíthetők, vagy a határozatban előírt szabályok betartásával környezetterhelésük kellő mértékűre csökkenthető. Ilyen az építés és üzemelés fázisaiban a zaj- és rezgés, a fényszennyezés, a légszennyezés, a hulladékgazdálkodás, az erdőkárok, a talaj terhelése, vagy a növényzet kárai.
A környezeti hatások közül kiemelkedik a kikötőnek a tó áramlási viszonyaira és a parti területek iszaposodására gyakorolt hatása.
A déli part kikötőépítéseinek fő problémája a vízbe messze benyúló mólószárak iszapáramokra gyakorolt hatása. A mólószár-hossz probléma az elmúlt években került előtérbe, a balatonfenyvesi kikötő építése miatt. Előtte ugyanis az 1896-ban épült fonyódi kikötő volt a mólószár-hossz csúcstartó, amit majd egy évszázadig tiszteletben tartottak, nem épült a déli parton hosszú móló.
A fenyvesi kikötőt már tervezésének időszakában is erőteljes tiltakozás kísérte, például a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítésben illetékes szakértői részéről is. A kikötő mólóinak megvalósulását követőn a balatonmáriai strandok partjait elöntő iszap (a kikötőtől 4-5 km távolságban) bizonyította a közvélemény előtt a tiltakozás jogosságát. A probléma okainak hivatalos kivizsgálásáról nem ismeretes tanulmány, bár az Országos Vízügyi Igazgatóság ígéretet tett a kikötő-iszaposodás kérdéskör feltárására.
Ezért nagy jelentőségű, hogy a jelen ügyben készült az áramlási viszonyokkal foglalkozó tanulmány. Az iszaposodás mértékét mutató 7. mellékletének ábrája az iszap szaporodásának éves értékeit mutatja. A kikötő mindkét oldalán van évente 10 cm-es iszapnövekménnyel jellemzett parti terület. Mivel a kikötő fenntartását hosszú évekre tervezik, ezért a prognózis megbízhatósága kulcskérdés: a felgyűlő iszap vízminőségi problémákat okozhat, és a Natura 2000 terület élővilágát károsító tényezőkkel is számolni kell évtizedes léptékben.
A kérdés tehát az áramlástani vizsgálat számszerű eredményeinek megbízhatósága. A nemzetközileg elfogadott áramlástani modellek alkalmazása következtében a bizonytalanság fő oka a modell bemeneti paramétereinek bizonytalansága, illetve egyes paraméterek hiánya (ld. a tanulmány 9. oldalának apró betűkkel írt bekezdését).
A modell bemenetén mind a mederdomborzat, mind a széladat értékeket jelentős megbízhatósági problémák terhelik. Az 1976-os kiadású Balaton Atlasz adatainak, valamint a siófoki széladatok használata jelenti a fő problémát.
A múlt század közepe óta a tó és a technika egyaránt oly mértékű változáson ment keresztül, hogy az adatok frissítése elengedhetetlenné vált. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a 2014 és 2020 közötti időszakra tervezett, KEOP- 7.11.0./14 "Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projektjének kiemelt feladatai közé tartoznak a morfológiai mérések, az adatbázisok összeállítása, online közzététele. A mérési eredmények kiértékelése és összefoglalása még folyamatban van.
A siófoki széladatok csak korlátozottan tekinthetők reprezentatívnak Földvárra nézve. Meglehetősen nagy a távolság, valamint a Balaton másik medencéjébe esik, emiatt hibalehetőség Tihany áramlásmódosító hatása az északi szélnél és a tavi cirkulációnál. A délies áramlásoknál a déli irányú domborzat különbsége az eltérés fó oka, mert a balatonföldvári erősen eltérő a siófoki lapos déli oldaltól.
2. pont
Balatonföldvár Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 17234-2/2020 ügyiratszámú végzése a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 2. § d) pontja, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata 13/2006. (VII.5.) számú rendelete 7.§ (4) a) alpontja alapján jogsértő.
Indokolás
2/1. Balatonföldvár Város Önkormányzata 13/2006. (VII.5.) számú rendelete 7.§ (4) a) alpontja kimondja, hogy a meglévő strandok területe nem csökkenthető, és más célra nem vehető igénybe. A terv viszont 300 négyzetméternyi strandterületnek a kikötő céljára történő igénybevételét irányozza elő.
2/2. Az. 1. mellékletként csatolt ábra mutatja, hogy a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 2. § d) pontja szerinti fürdési tilalom kiterjed a strand teljes területének partjára. Ugyan nincs rá jogszabályi előírás, de az 1569/2 helyrajzi számú ingatlan "Strandterület" minősítése nehezen maradhat meg, ha a jelen terv alapján valósul meg a kikötő, és ezért a strandról nem lehet belépni a Balatonba. A jelen terv szerinti kikötő építése előtt szükséges lenne a 22/2004. (XI. 12.) TNM rendelet, továbbá ennek következményeként Balatonföldvár Város Önkormányzata 13/2006. (VII.5.) számú rendeletének módosítása.
2/3. Ha új strandterületet akarnak kijelölni a kikötő mellé, akkor is kell védőzónáról gondoskodni a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontja értelmében. Az új strand védőzóna mérete megegyezik a fürdési tilalom zónával.
Az indokolás 2/2. és 2/3. pontja alapján összefoglalóan megállapítható, hogy jogkövető módon csak a kikötőterület csökkentésével valósítható meg a balatonföldvári nyugati strand mellett kikötő.
A kikötő méretének csökkentése nagy jelentőségű a környezet védelme szempontjából, mert a kedvezőtlen következmények nagysága függ a műszaki beavatkozás méretétől.
Balatonföldvár, 2021.02.12.
                  Tisztelettel:  Herényi Károly elnök
1. számú melléklet
a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-09/KFT/00070-8/2021 számú határozatának hatályon kívül helyezését kérő indítványhoz
 Melléklet